Jaarthema: Vrede nu!

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Elk jaar is er in Aalst op de eerste zondag van september het wereldfeest Casa del Mundo. Dit zomers feest is een organisatie van Casa del Mundo vzw en is gericht op ondersteuning van ‘landen in het zuiden’ en landen in ontwikkeling. 

Jaarlijks zetten we ook een thema in de kijker dat ons nauw aan het hart ligt. De door de VN vooropgestelde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ook wel SDG’s (Sustainable Development Goals) genoemd, vormen hierbij onze leidraad.

Hieronder kan je naar een video over de SDG’s kijken:

Vrede NU!

Dit jaar kiezen we als jaarthema vrede. Op Casa del Mundo zal je een vredesdorp kunnen bezoeken op de binnenkoer van ’t Gasthuys. Daar vindt je Pax Christi Vlaanderen, Vrede, Vredesactie en Vredeshuis Aalst met meer informatie over hun werking rond dit thema.

Casa del Mundo steunt het platform Europa voor Vrede en Solidariteit in haar mobilisatie voor Vrede in Oekraïne.

Het platform Europa voor Vrede en Solidariteit is ontstaan in Italië na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022. Het is nu actief in verschillende Europese landen. In België bestaat het platform uit ongeveer 65 organisaties en wordt het gecoördineerd door een tiental daarvan (ABVV/FGTB, Beweging.net, CNAPD, Intal, Leuvense Vredesbeweging, Pax Christi Vlaanderen, Vrede vzw en Vredesactie).

Het platform Europa voor Vrede en Solidariteit-België veroordeelt ondubbelzinnig de Russische agressie tegen een soeverein land. Met deze invasie maakt Rusland zich schuldig aan ernstige schendingen van het internationaal recht en het internationaal humanitair recht: Oekraïense burgerdoelen worden gebombardeerd, kinderen ontvoerd, vrouwen verkracht, vluchtelingen of ambulances beschoten.

Rusland moet het internationaal recht naleven en Oekraïne verlaten.

Het platform kijkt met afschuw naar het onnoemelijk leed dat de oorlog veroorzaakt: tienduizenden doden, vernietigde infrastructuur, een permanent vervuild milieu. Het is verontwaardigd dat dit lijden en deze vernietiging toenemen naarmate de gevechten voortduren. De oorlog moet worden beëindigd om verder bloedvergieten te voorkomen. Het beschermen van levens en het voorkómen van verdere verwoesting moet de hoogste politieke en diplomatieke prioriteit hebben. Het is om deze overkoepelende doelstellingen te bereiken dat het platform met klem oproept tot een staakt-hetvuren als voorbode van een politieke oplossing van het conflict op basis van de eerbiediging van het internationaal recht. Afgezien van de noodzaak om zoveel mogelijk mensenlevens te sparen, staat de toekomst van het Europese continent en van de wereld als geheel op het spel, die door een verlenging en uitbreiding van het conflict wordt bedreigd.

De volledige politieke nota van het platform vind je hier.

 

Helaas zijn er naast de oorlog in Oekraïne nog bijzonder veel plaatsen waar conflicten met geweld worden uitgevochten. 

We roepen met Casa del Mundo op om #WomenPeaceTable mee te onderschrijven.

Vrouwenkracht is vredesmacht

Wij willen een wereld zonder geweld en zonder oorlog, waar mannen en vrouwen op alle niveaus gelijke kansen krijgen en waar iedereen op een rechtvaardige manier wordt behandeld. Wij verzetten ons tegen de valse logica dat internationale geschillen alleen door wapengeweld kunnen worden opgelost.

Dialoog 

Wij zijn ervan overtuigd dat dialoog de eerste voorwaarde is om conflict en geweld te voorkomen. Door dialoog willen wij veranderingen tot stand brengen, die de dieperliggende oorzaken van conflicten wegwerken, zoals ongelijkheid en discriminatie, armoede en onrecht, wapenhandel en geweld.

Duurzaamheid 

Een betere wereld is ook een duurzame wereld, waar wij zorgzaam met de schaarse levensbronnen omspringen en de natuur respecteren.

Ondubbelzinnig kiezen wij voor een ecologisch duurzame ontwikkeling en tegen elke vorm van verspilling van wat de natuur ons biedt. Daarom blijven wij ons verzetten tegen een economie, die de leefbaarheid van onze planeet in gevaar brengt en daardoor ook de rechten van onze kinderen en kleinkinderen.

Zorg 

Deze zorgzaamheid geldt ook, en in de eerste plaats, voor de medemens, en zeker voor wie het minder goed heeft: zorgarbeid en vrijwilligerswerk moeten meer steun en meer waardering krijgen. Deze zorg beperkt zich niet tot de eigen omgeving, maar situeert zich in een wereldwijd perspectief.

Gelijkheid 

In dit streven is de inbreng van de vrouw onmisbaar. Daarom blijven wij ons inzetten voor gelijke en volwaardige deelname van vrouwen aan de politieke, sociale en economische besluitvorming en willen wij onze stem luid laten horen in de landen, waar dit nog niet het geval is. Wij blijven ons inzetten voor de uitvoering van de bepalingen van het Vrouwenrechtenverdrag, het Peking Actieplatform en resolutie 1325.

Respect 

We betuigen ons respect aan de moedige en vooruitziende vrouwen en mannen die te midden van de gruwel van de oorlog hun menselijkheid bewaard hebben, die zich ingezet hebben voor vrede en voor hun medemensen en die dappere initiatieven genomen hebben van verzet tegen geweld en onmenselijkheid.

We beloven om onze krachten te bundelen en om ons in te zetten voor wereldwijde vrede en duurzame (economische, sociale, politieke, ecologische) ontwikkeling. 

Vrede 

Vrede is een kwestie van beleidskeuzes en van waarden en normen die men in de samenleving verdedigt. Wij kiezen voor niet-geweld, voor empowerment van vrouwen en vrouwenorganisaties en voor opwaardering van zogenaamd ‘vrouwelijke zachte waarden’ in onze samenleving. 

Vrouwenkracht is vredesmacht. 

Onderschrijf je deze vredesverklaring? 

https://womenpeacetable.com/